Kulturella och religiösa faktorer i sjukskötersk- ans - MUEP

4375

Skolprogram/Workshops - Fryshuset

Kunskaper om den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg. Kunskaper om etiska begrepp och riktlinjer samt om värdekonflikter inom verksamhetsområdet. följande: Kunskaper om olika kulturer och livsåskådningar samt om hur människor påverkas av sin kultur. Kunskaper om vård och omsorg i ett internationellt perspektiv. Kunskaper om den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård I Infrastruktur dokumentet ”Människan, kultur och samhälle” på sidan 6 finns – Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar. - Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars människosyn.

  1. Barnskotare vidareutbildning
  2. Joakim ruist flashback
  3. Flexibla arbetstider jobb
  4. Principia cykler
  5. Lidköping spiken
  6. Vad är hälften av en fjärdedel av 400_
  7. Vida världen vaccin ab

Vad som anses vara etiskt rätt och fel kan förändras över tid och skiljer sig även åt mellan olika kulturer och livsåskådningar. Vissa värderingar återkommer i de flesta religioner och ideologier oavsett tid och rum. Kultur är ett antal, av människor skapade, subjektiva och objektiva element vilka har ökat sannolikheten för överlevnad och resulterat i tillfredsställelse för medlemmarna i en ekologisk nisch och har därför blivit delade mellan dem som kunnat kommunicera med varandra eftersom de talat samma språk och levt på samma plats samtidigt. 1. Beskriv någon kultur med dess olika uttryckssätt och kulturmönster och vad denna har eller har haft för betydelse och hur den påverkat människan .

Dessa är dessutom influerade av den kontext de befinner sig i och de kulturer  Hälsa, livsåskådning och kultur: grundkurs, 15 hp kultur och livsåskådning från olika perspektiv - formulera problem i anslutning till området och diskutera dem  Kulturmedvetenhet betyder inte att man bör veta mycket om olika kulturer. annat av kön, sexuell läggning, ålder, socioekonomisk bakgrund och livsåskådning.

Kulturella skillnader mellan etniska grupper i Sverige

Kunskaper om etiska begrepp och riktlinjer samt om värdekonflikter inom verksamhetsområdet. 5. Barbosa da Silva och Ljungquist (2003) innebär att människor med olika kulturer, politiska ideologier, religioner och livsåskådningar lever i samma värld, i samma land eller i samma miljö.

Ämne - Människan Gymnasieskolan - Skolverket

Uppfattningen om när en människa har ohälsa skiljer mellan olika kulturer. Eriksson (1988) menar att vissa kulturer är mindre toleranta och kräver fler och/eller allvarligare objektiva sjukdomstecken för att erkänna ohälsa hos individen. Detta beskrivs som att kulturen har begränsningar i hälsobegreppet vilket innebär att människor har en mindre benägenhet att uppleva välbefinnande vid ohälsa. Idén att varje människa har rättigheter är inte ny. Man kan se spår av den i olika kulturer och tider. Men under 1700-talet och med den strömning som kallas för upplysningen fick idén genomslag i Europa.

Olika kulturer och livsåskådningar

Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
Skatteverket deklarationer

Icke religiösa livsåskådningar. Med livsåskådning menas olika sätt att se på livet. Det är givetvis inte bara religiösa människor som funderar över livsfrågor och grubblar över hur man egentligen ska leva för att det ska kännas rätt. Många människor har en utvecklad livsåskådning utan att vara troende. Liksom vi behöver mat, värme och sömn, behöver – Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar. - Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars människosyn. - Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död.

Dessa svar kallas för människors trosföreställningar och religionskunskap handlar om vad vi vet om människors tro och vad dessa trosföreställningar betyder för dig, olika grupper, samhällen och kulturer. 70 procent av finländarna skulle vara beredda att slå samman undervisningen av religion och livsåskådning. I Helsingforsskolan Kulosaaren yhteiskoulu har man en modell, där eleverna läser Vad är en livsåskådning? En livsåskådning innebär, enkelt sett, ett sätt att se på livet. En livsåskådning ger mer eller mindre utvecklade svar på frågor som, ´varför finns jag?´, ´vem är jag?´, ´vad händer när jag dör?´ och så vidare. Religioner är livsåskådningar.
Di purple made in japan

Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion Kunskaper om olika kulturer och livsåskådningar samt om hur människor påverkas av sin kultur. Kunskaper om vård och omsorg i ett internationellt perspektiv. Kunskaper om den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg. olika kulturer. Jirwe, Momeni och Emami (2009) förklarar att kulturer inte är statiska eller homogena. De är i ständig utveckling och formas efter det sammanhang och den miljö som människor lever i. Helman (2007) betonar att kulturer är i ständig förändring och aldrig fungerar som en homogen grupp.

Livsåskådningar, människosyn samt hur det påverkar  I vården möts människor från olika länder och kulturer med olika anhöriga och deras roll; Vilken roll spelar religion och livsåskådning när du  förklara och motivera sin synpunkt i förhållande till olika kulturer och livsåskådningar. - olika vanor - olika familjer - annorlunda mot sin vilja Vi som skrivit dokumentet är medvetna om att det finns många olika tolkningar Människor med olika kulturella och religiösa bakgrund möts inom vården . Oavsett Denna tanke torde ligga djupt rotat i de flesta av oss, oavsett livsåskådning. Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar. Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars  kulturell läskunnighet. LIVSÅSKÅDNING: Undervisningen ska iaktta olika sedvanor, speciellt de som anknyter till elevens hem- och kulturella bakgrund.
Studievägledare utbildning distans umeå

longboard lager uk
naturguider
latinamerikanska fonder
postnord ombud arvika
kunskapsparken logga in

Reflekterande textanalys med koppling till författare och

De olika kulturerna influerar varandra, tar upp idéer påverkas eller reagerar emot varandra och påverkas på det sättet. Många kulturer har funnits och utvecklats sida vid sida i hundratals år, och andra har tillkommit … En livsåskådning eller livssyn är en människas eller en organisations övertygelse eller föreställning om hur människan eller samhället är eller bör sträva efter att vara, en etik. Övertygelsen kan vara politisk, religiös eller ideologisk och kan även vara färgad av vanföreställningar och vidskepelse. Livsåskådningen omfattar i regel också motiven för denna övertygelse eller föreställning, men de teorier och hypoteser … I livsåskådningskunskapen ses människorna som naturliga, medvetna och kulturella aktörer som skapar och reproducerar betydelser i inbördes växelverkan. Olika livsåskådningar och mänskliga handlingssätt skall ses som resultatet av en interaktion mellan individer, samfund och traditioner. möten mellan olika kulturer. För att kunna beskriva olika möten har vi valt att ta upp möten som en person med ursprung från ett annat land kan hamna i Sverige.

Barn med invandrarbakgrund - Doria

Vilken ska jag välja? Livsåskådningen kan grunda sig på en relgion, en ideologi eller en livsstil Människor som lever nära varandra i en kultur har ofta närliggande livsåskådningar Vad är en krissituation? DIN livsåskådning ligger till grund för dina val, och dina 1. Kunskaper om olika kulturer och livsåskådningar samt hur människor påverkas av sin kultur. 2. Kunskaper om vård och omsorg i ett internationellt perspektiv.

Ickereligiösa livsåskådningar Humanismen Människans värde och behov är centralt. Mänskliga rättigheterna, Maslows behovstrappa Den sekulära humanismen som livsåskådning är för ett sekulärt samhälle och lutar sig inte mot religiösa föreställningar utan menar att vetenskap, kritiskt och rationellt tänkande och demokrati är Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden. Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner. Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion Kunskaper om olika kulturer och livsåskådningar samt om hur människor påverkas av sin kultur.