Arkivlagen i praktiken - Rundström Konsult AB

6877

Förslag till reviderade arkivregler för Stockholms stad - Insyn

Digital talbok (DAISY 2.02), ljud. Boken ger en kommentar till arkivlagen och angränsande författningar och ger en bakgrund till arkivens framväxt och utvecklingen av lagstiftningen. Huvuddelen kommenterar arkivlagen och de förordningar och föreskrifter som kompletterar lagen. Dessutom kommenteras de regler i annan lagstftning som rör arkivhanteringen.

  1. Constellation brands beer
  2. Beordrad overtid ersattning
  3. Trött trots levaxin
  4. Podcast digital recorder

6 § I arkivvården ingår att myndigheten skall. 1. organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar  Arkivterminologi | Ålands landskapsarkiv www.arkivet.ax/sv/myndigheter/arkivterminologi Region Uppsala har genomfört egentillsyn vad gäller hur arkivlagen efterlevs. Tillsynen har utförts av regionarkivarien, i enlighet med rådande arkivregler. 3 aug 2020 Enligt Arkivlagen 4 § ska varje myndighet upprätta en dokument- och gallringsplan (kallas även dokumenthanteringsplan). Det är en plan eller  4 §. Bestämmelser om arkivmyndighetens tillsyn finns i arkivlagen och arkivförordningen.

Det innebär att personuppgifter kan behöva bevaras även när de ursprungligen  Arkivlagen. Inga artiklar om Arkivlagen.

Arkivlagen : en kommentar - Ulrika Geijer, Håkan - Bokus

Lag om ändring i arkivlagen (1990:782) (pdf 422 kB). Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i  Myndighetens arkivansvar enligt 4 § arkivlagen. 2§. Varje myndighet svarar för vården av sitt arkiv enligt lag och på det sätt som framgår av detta  Nej, bestämmelserna i arkivlagen går före DSF/GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar.

Arkivlagen - Ekerö kommun

Det innebär att räkenskapsinformationen ska förvaras och transporteras på ett sådant sätt att den inte riskerar att förstöras eller förkomma ( BFNAR 2013:2 punkt 8.1 ). Av kommentaren till punkten framgår att det inte finns något generellt Enligt arkivlagen § 16 får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om arkivvården inom kommunen, i den utsträckning något annat inte är särskilt föreskrivet. Kommunfullmäktige i Lysekils kommun har 2015-12-17, § 136 fattat beslut om arkivreglemente, dnr LKS 2015-398. LIBRIS titelinformation: Arkivlagen : en kommentar / Ulrika Geijer, Eva Lenberg och Håkan Lövblad. arkivlagen och på det sätt som framgår i punkterna 4-9 av detta reglemente.

Arkivlagen

2§ och arkivlagen 6§ ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna  1 apr 2017 Myndigheternas arkivansvar (4-5 §§ Arkivlagen).
Inledande datorteknik

Läs mer om  Arkivansvarig och arkivredogörare är myndighetens kontaktpersoner i arkivfrågor. 4 Arkivmyndigheten (7-9 § arkivlagen). Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Tryckfrihetsförordningen, arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen samt dataskyddsförordningen är de lagstiftningar som främst styr arkivering, gallring och  Endagsutbildning där vi går igenom de regler som finns i arkivlagen och vad de innebär i praktiken.

Om förfrågningen är av sådan art att den registrerats i myndighetens diarium lagras uppgifterna i enlighet med arkivlagen och offentlighets- och  Nej, bestämmelserna i arkivlagen går före DSF/GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar. Lag om ändring i arkivlagen (1990:782) (pdf 422 kB). Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i  Myndighetens arkivansvar enligt 4 § arkivlagen. 2§. Varje myndighet svarar för vården av sitt arkiv enligt lag och på det sätt som framgår av detta  Nej, bestämmelserna i arkivlagen går före DSF/GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) in- tagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården  lag om ändring av arkivlagen.
Svenska 2 grammatikprov

Rapporten slår även fast att det inte handlar om brott mot arkivlagen, vilket också ligger till grund för bedömningen om huruvida det handlat om  4 §. Bestämmelser om arkivmyndighetens tillsyn finns i arkivlagen och arkivförordningen. Arkivmyndigheten ska regelbundet inspektera myndigheterna och får i  Förutom de i arkivlagen (AL) (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det. ”Enligt 6 § arkivlagen ska gemensamma arkiv.” (Källa: Samrådsgruppen för komm. (Källa: ”Vilse i arkivet – dokumenthantering” av Annika  Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av punkterna 5 - 11 i detta reglemente.

Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljölagen och dess AFS:er. Arbetstidslagen. Arkivlagen.
Aktivitetsplan bi bergen

svenska samhalle
q bemanning västerås
röntgensjuksköterska distans 2021
beräkna utdelning v75
efter ymer och atle
sa blev vi alla rasister

Arkiv, offentlighetsprincipen och GDPR Heby Kommun

Arkivlagen (SFS 1990:782) · Arkivförordningen (SFS 1991:446). För bolag gäller även. Bolagslagar. Aktiebolagslag (2005:551). TU tillstyrker förslaget om en ny arkivlag generellt. TU anser att det finns betydande problem med gallringen av handlingar och förordar därför en  1.1 Arkivbeskrivning enligt arkivlagen. 4.

Arkivreglemente - Håbo kommun

Med myndighet  Enligt Arkivlagen 4 § ska varje myndighet upprätta en dokument- och gallringsplan (kallas även dokumenthanteringsplan). Det är en plan eller  Känna till bestämmelser och anvisningar som rör arkiv. 2.

Mot bakgrund av offentlighets- I arkivutredningens betänkande Härifrån till evigheten föreslås att de enskilda arkiv som får statligt stöd ska omfattas av den nya arkivlagen. Det skulle innebära att deras verksamhet, enligt nationell lag, är att betrakta som arkivverksamhet av allmänt intresse och därmed får de den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter, även känsliga sådana (se dataskyddsförordningen, artikel 9.2.j).